W naszej poradni przeprowadzamy diagnozy oraz opiniujemy w następujących obszarach:

 • zaburzenia rozwojowe u dziecka (autyzm, zespół Aspergera),
 • zaburzenia zachowania (ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, ADD – zespół zaburzeń koncentracji uwagi)
 • potencjał intelektualny oraz poziom rozwoju funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji, spostrzegania)
 • specyficzne trudności w nauce: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
  dojrzałość szkolna
 • problemy logopedyczne i neurologopedyczne ( dyslalie, Opóżniony rozwój mowy, zaburzenia kompetencji komunikacyjnych skorelowane z innymi zaburzeniami i chorobami)
 • problemy emocjonalne i wychowawcze dzieci i młodzieży innych trudności

Wydajemy opinie w sprawach:

 • odroczenia obowiązku szkolnego
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego/ przedszkolnego poza placówką
 • dostosowania wymagań edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w placówce edukacyjnej

Nasz PEDAGOG pomoże Państwa dziecku uporać się z takimi problemami jak:

 • dysleksja
 • zaburzona koordynacja wzrokowo – słuchowo – ruchowa
 • obniżona sprawność manualna
 • trudności w uczeniu się
 • problemy z koncentracją uwagi
 • nieharmonijny rozwój i in.

Nasz PSYCHOLOG będzie wspierał Państwa dziecko w walce z:

 • trudnościami szkolnymi
 • zaburzeniami o podłożu lękowym
 • zaburzeniami emocjonalnymi i nadpobudliwością psychoruchową
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • zakłóceniami w funkcjonowaniu społecznym
 • zaburzeniami zachowania i in.

Nasz LOGOPEDA umożliwi Państwa dziecku pokonanie m. in. takich trudności:

 • dyslalie (zaburzenia właściwej realizacji głosek)
 • opóźniony rozwój mowy
 • niepłynność mowy
 • zaburzenia komunikacji skorelowane z innymi wadami i zaburzeniami

 

W związku z współpracą Poradni Geneza również z neurologopedą, obejmujemy pomocą dzieci z zespołami genetycznymi, alalią i afazją dziecięcą, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem czy zespołem Aspergera.
W razie potrzeby terapię prowadzą lub wspierają fizjoterapeuta i terapeuta integracji sensorycznej.